Regulamin

REGULAMIN GIER REKREACYJNO-SPORTOWYCH

1. Organizatorem gier rekreacyjno-sportowych jest firma ACTIVE VILLAGE Ewa Bogdańska, 95 -063  Rogów, ul. Słowackiego 6. NIP: 7311872295, REGON: 369923718.
2. Nadrzędnym celem organizatora jest dobra zabawa i pełne bezpieczeństwo uczestników. Proponowane usługi mogą jednak powodować urazy i kontuzje, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności. Udział uczestników jest dobrowolny.
3. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia rozgrywek dostarcza tylko i wyłącznie organizator lub osoby działające na jego zlecenie. Niedozwolone jest używanie innego sprzętu niż ten, który udostępnił organizator.
4. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z regulaminem, jego pełna i bezwarunkowa akceptacja oraz stan zdrowia pozwalający na udział w rozgrywkach. Niniejszy regulamin umieszczony jest w ogólnodostępnym, widocznym miejscu lub na stronie internetowej organizatora pod adresem www.activevillage.com.pl
5. Zakup  biletu u organizatora równoznaczny jest z akceptacją pkt. 4.
6. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w rozgrywkach oferowanych przez organizatora muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub pełnoletniego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach i zapoznaniu się oraz akceptacją regulaminu. Wydana zgoda może być jednorazowa lub obowiązująca do pisemnego jej odwołania (czas wyrażenia zgody określa opiekun).
7. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych.
8. Osoby biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do wykonywania poleceń organizatora, sędziego lub animatora.
9. Osoby biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i noszenia sprzętu ochronnego wydanego przez organizatora do danej rozgrywki.
10. Każda osoba zobowiązuje się do gry w duchu fair play oraz ogólnie przyjętych norm przyzwoitości i uczciwości podanych przez sędziego, animatora lub organizatora na początku zajęć.
11. Zabrania się słownej jak i fizycznej agresji, atakowania i strzelania do organizatorów, sędziów, animatorów, zwierząt oraz osób oglądających widowisko i nie biorących udziału w rozgrywkach.
12. Zasady poszczególnych rozgrywek ustala organizator itylko on ma możliwość zmian scenariusza danej rozgrywki.  Zakupienie biletu równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu
13. Uczestnik po otrzymaniu sprzętu zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia usterki bądź nieprawidłowości natychmiast informuje o tym fakcie organizatora, sędziego lub animatora.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu lub aktów wandalizmu na sprzęcie lub mieniu dokonanym  przez uczestnika rozgrywek, to uczestnik lub jego opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za powierzony sprzęt i/lub uszkodzone mienie.
15. Uczestnik biorący udział w rozgrywkach lub jego opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas organizowanych imprez. Zdjęcia i filmy mogą zostać zamieszczone w galerii na prowadzonych przez organizatora portalach społecznościowych i/lub stronie internetowej organizatora pod adresem www.activevillage.com.plZdjęcia te zostaną wykorzystane zgodnie z obowiązującym prawem do celów marketingowych i promocyjnych.
16. Administratorem danych osobowych jest firma Active Village Ewa Bogdańska zgodnie z danymi zawartymi w §1. Gromadzenie danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia właściwej organizacji imprezy oraz bezpieczeństwa uczestników rozgrywek na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. Zebrane dane osobowe nie będą podlegałyprofilowaniu.
17. W przypadku organizacji imprezy na terenie nie należącym do ACTIVE VILLAGE Ewa Bogdańska należy stosować się również do regulaminu wewnętrznego danego miejsca.
18. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności.
19. Uczestnik gry zobowiązany jest do zdjęcia wszelkiego rodzaju ozdób, biżuterii, zegarków, okularów i innych przedmiotów zwiększających ryzyko kontuzji lub uszkodzenie sprzętu.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.